top of page

Gebruiksvoorwaarden

KotMatch is een dienstverlening van LAIS vzw, vereniging zonder winstoogmerk, RPR 0794.733.767, verder genoemd de "organisatie" of "KotMatch".  De organisatie bevordert internationale uitwisseling en mobiliteit onder studenten, staat hen bij in het gastland en behartigt hun belangen. 

 

Wij opereren als bemiddelingsorganisatie in opdracht van een student, verder genoemd de "STUDENT", die legaal huurder is van een studentenverblijf en zijn woonruimte voor een korte periode wil onderverhuren aan een andere student, verder genoemd de "ONDERHUURDER" of "KANDIDAAT ONDERHUURDER " of "KANDIDAAT".

Dit in toepassing van het "Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuisvesting" aangegeven door de Vlaamse Regering op 1 januari 2019. Vlaams Woninghuurdecreet voor Studentenhuurovereenkomsten van 1 januari 2019

Door contact op te nemen met KotMatch, geeft de STUDENT een mandaat aan KotMatch om zijn onderhuur namens hem te beheren. Daarbij zal hij zich te houden aan de bovenstaande wet voor studentenhuisvesting van 1 januari 2019, en gaat hij akkoord met ons privacybeleid en met de principes en procedures die hierna gestipuleerd worden door KotMatch.

 

Alle informatie die door de STUDENT aan KotMatch wordt verstrekt, is onderworpen aan ons Privacybeleid en dient enkel voor het maken van een huurovereenkomst met een KANDIDAAT ONDERHUURDER.

 

De STUDENT verklaart dat al zijn gegevens correct zijn. Hij geeft zijn gegevens door aan KotMatch via onze website www.KotMatch.com en via alle normale communicatiekanalen zoals e-mail, mobiele telefoon en Whatsapp..

 

Het onderhuurmandaat is volledig gratis en er worden geen commissies aangerekend aan de STUDENT.

De operationele kosten van KotMatch worden opgenomen in de huurovereenkomst met de ONDERHUURDER.

 

De STUDENT stemt in met de werkwijze samengevat in volgende artikelen:

Art. 1 Huurcontractinformatie

De STUDENT bezorgt KotMatch een kopie van zijn huurcontract, en indien beschikbaar ook een kopie van het huishoudelijk reglement. Het contract is voor KotMatch het enige bewijs dat de STUDENT een legale huurder is van een studentenverblijf.

 

Art. 2 Beschrijving van de Accommodatie

De STUDENT zal KotMatch voorzien van een basis promotietekst/beschrijving van zijn studentenhuisvesting en enkele foto's.

Art. 3 Duur van de onderhuur

De STUDENT bepaalt aan KotMatch wanneer zijn woonruimte beschikbaar komt voor onderverhuur.

Art. 4 Huur

De STUDENT bepaalt een maandhuur (all-in), inclusief alle verbruikskosten en alle eventuele bijkomende kosten, omdat er geen bijkomende kosten afzonderlijk of achteraf aan de ONDERHUURDER in rekening kunnen worden gebracht.

 

Art. 5 Bankrekening

De STUDENT bezorgt KotMatch het nummer van zijn persoonlijke bankrekening waarop hij de huur wil ontvangen. KotMatch zal maandelijks de huur incasseren en overmaken op de persoonlijke bankrekening van de STUDENT.

De STUDENT zal op zijn beurt de gebruikelijke betalingen aan zijn kotbaas verderzetten conform zijn huurovereenkomst.

 

Art. 6 Waarborgsom

De STUDENT is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om van de ONDERHUURDER een werkbare waarborgsom te vragen.  De STUDENT doet hierbij afstand van elk verhaal tegen KotMatch en tegen de buitenlandse ONDERHUURDER die het studentenverblijf onderhuurt. Volgens het Belgisch burgerlijk recht blijft de oorspronkelijke huurder tegenover de eigenaar verantwoordelijk voor het gehuurde goed en voor het betalen van de huur overeenkomstig zijn huurovereenkomst.

Art. 7 Definitieve beslissing

De STUDENT krijgt altijd de definitieve beslissing om een KANDIDAAT-ONDERHUURDER te weigeren of goed te keuren.

KotMatch zal eerst het profiel van de KANDIDAAT ONDERHUURDER aan de STUDENT voorleggen en toestemming vragen om de verhuurprocedure al dan niet met deze KANDIDAAT voort te zetten. Zodra de STUDENT akkoord gaat met de KANDIDAAT, vindt de onderverhuring plaats en is deze een onomkeerbaar feit. 

 

Art. 8 Praktische zaken

De STUDENT blijft beschikbaar voor alle vragen van de KANDIDAAT-ONDERHUURDER en is behulpzaam, onder meer door het verstrekken van aanvullende informatie of foto's bij eventuele vragen van de KANDIDAAT. De STUDENT blijft behulpzaam voor praktische afspraken over de inrichting van de kamer, evenals hoe de nieuwe ONDERHUURDER de sleutels kan ontvangen en de accommodatie kan betrekken. Idem bij het inleveren van de sleutels en de kamer na de onderhuur.

Wetgeving

Zoals reeds vermeld in de Gebruiksvoorwaarden, is de onderverhuur van studentenkamers geregeld in het Vlaamse Woninghuurdecreet van 1 januari 2019. (Vlaams Woninghuurdecreet voor Studentenhuurovereenkomsten van 1 januari 2019)

 

Hierin wordt vermeld dat een student die een uitwisselingsprogramma volgt of stage loopt, zijn kamer zonder toestemming van de verhuurder mag onderverhuren aan een andere student. De verhuurder kan zich hier alleen met een gegronde reden tegen verzetten, bijvoorbeeld als zou blijken dat de onderhuurder geen student is.

 

Hoewel de student zonder toestemming van de verhuurder volledig gebruik kan maken van alle rechten, adviseren wij de student om zijn kotbaas op de hoogte te brengen van zijn plannen, zodat de onderverhuur altijd in goede verstandhouding wordt onderbouwd.

KotMatch zal de kotbaas altijd op de hoogte brengen van eventuele onderverhuur. Alle noodzakelijke gegevens, inclusief contactgegevens van alle betrokkenen, worden systematisch aan de kotbaas uitgewisseld in een gestandaardiseerd bericht vóór de effectieve start van de onderverhuring.

bottom of page